Algemene beschouwingen

Het is mooi dat Huizen als een gouden sociale gemeente beschouwd wordt, maar laten we onze ogen niet sluiten voor de situaties waar het minder goed gaat. Tijdens de financiële raadsvergadering van 12 juli kreeg GroenLinks net als alle fracties 12 minuten spreektijd voor de algemene beschouwingen. Hieronder staat de eerste termijn van Karin Rienstra en Marian van den Berge.

Het is mooi dat Huizen als een gouden sociale gemeente beschouwd wordt, maar laten we onze ogen niet sluiten voor de situaties waar het minder goed gaat. Tijdens de financiële raadsvergadering van 12 juli kreeg GroenLinks net als alle fracties 12 minuten spreektijd voor de algemene beschouwingen. Hieronder staat de eerste termijn van Karin Rienstra en Marian van den Berge.

Meedoen

GroenLinks is voor een samenleving waarin niemand aan de kant staat. Om een volwaardige plek in te kunnen nemen in de samenleving, is het beheersen van de Nederlandse taal een voorwaarde. Nieuwe Huizers hebben nu zelf de verantwoordelijkheid een taalaanbieder uit te kiezen en zo aan de inburgering te voldoen. Echter, uit recent onderzoek blijkt dit te veel vraagt van de zelfredzaamheid van mensen die pas net in Nederland zijn. Daarom heeft minister Koolmees aangekondigd dat er per 2020 een nieuw inburgeringsstelsel van start gaat, waarbij de gemeente de regie weer overneemt. Het is vanaf dan de taak van de gemeente geschikte taalaanbieders te selecteren.

Vraag aan het college:
Kan het college toezeggen dat ze taalaanbieders in de komende maanden gaat voorselecteren?

 

Jeugd

Kinderen hebben de toekomst, het is belangrijk dat kinderen in een gezonde omgeving opgroeien en allemaal de kans krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen, niet alleen thuis maar ook op school en in de wijk.
In het coalitieakkoord voor de komende jaren wordt het belang van snelle en adequate jeugdzorg onderstreept. Het terugdringen van wachttijden wordt tot speerpunt gemaakt.

Vraag aan het college:
Hoe denkt het college het terugdringen van de wachttijden te realiseren?

 

Onderwijs

Ieder kind verdient onderwijs op maat, en daarom onderstreept GroenLinks de plannen van de coalitie om te inventariseren of er aparte basisschoolklassen voor hoogbegaafden kunnen komen. Deze groep leerlingen mist vaak aansluiting en voldoening op school, met verstrekkende gevolgen: van somberheid, verminderde schoolprestaties tot vroegtijdige schooluitval.

Een veilige sfeer op school is essentieel voor kinderen om te kunnen floreren. Daarom besteden scholen veel aandacht aan een veilig klassenklimaat, bijvoorbeeld door anti-pestprogramma´s. Ook in het coalitieakkoord wordt aangekondigd dat met het onderwijs in gesprek wordt gegaan over de vormgeving van deze programma’s. De onderzoekers van vijf universiteiten en het Trimbos-instituut komen tot de conclusie dat de volgende methodes aan te bevelen zijn: PRIMA, KiVA, Taakspel en Alles Kidzzz. (NJI, 2018)

Vraag aan het college:
Kan het college toezeggen dat het deze selectie van anti-pestprogramma’s zal aanbevelen in de gesprekken met scholen?

 

Gezondheid

Rookvrije gemeente & Rookvrije generatie

Herinnert U zich deze nog? Glaasjes met sigaretten stonden op de tafels tijdens een verjaardagsfeestje en er hing een dikke blauwe walm in de kamer. Nu zijn er gemeenten die zichzelf een Rookvrij gemeente mogen noemen. Dat was ondenkbaar in de tijd dat ik een klein meisjes was. Groningen, Amsterdam, Goes, Rotterdam, Beverwijk en ik ben ervan overtuigd dat velen in de toekomst zullen volgen en wat zou het mooi zijn als Huizen straks ook in dat rijtje staat. Ik ben goed op de hoogte van de plannen die op papier staan en die richten zich vooral op jongeren en op stopondersteuning voor (aanstaande) ouders en niet op de algehele bevolking. Wij kunnen als gemeente expliciet beleid opstellen om alle  rokers te ontmoedigen..

De gemeente Huizen kan de sigaret niet uitbannen maar kan een duidelijk signaal afgeven om zich actief in te zetten op een tabaksontmoedigingsbeleid voor jong én ook voor oud en dit de komende periode integraal in het beleid opnemen. De omgevingswet leent zich daar goed voor en de juridische kader zijn al onderzocht.

De gezondheidsmonitor van de GGD 2016 geeft een indicatie van het rookgedrag in onze gemeente. De cijfers laten zien dat 23.1% van de inwoners rookt.

Als voorbeeld wil ik daarbij onder meer het  instellen van rookvrije zones in de publieke buitenruimten aanreiken, in het bijzonder in de nabijheid van kinderrijke omgeving, want kinderen kijken verder dan de hekken van het schoolplein en de speeltuin. Op het Erfgooiers College is het schoolplein rookvrij, dus waar gaan alle leerlingen staan? In de straat ervoor.

Vorig week stuurde ik een motie rond die gericht was op tabaksontmoedigende maatregelen. Drie dagen later ontvingen alle raadsleden van de wethouder een globale startnotitie waarin het convenant rookvrije generatie genoemd werd.

Wat goed te horen dat er plannen in de startblokken staan en dat het geagendeerd is. GroenLinks vindt het wenselijk dat er dat inwoners van Huizen zo snel als mogelijk weten dat wij aangesloten zijn bij de Alliantie rookvrij en ook wat daarvan de betekenis is.  Elke dag die we daarmee later starten is er wat mij betreft een te veel.

Vraag aan het college:
Kan het college toezeggen dat ze zo snel mogelijk inzet op een een publiekscampagne/communicatie om roken actief te ontmoedigen?

 

Zorg

In Huizen is meer dan 1 op de 5 inwoners 65 jaar of ouder(CBS, 2016). Vergrijzing speelt ook hier op, waardoor er grote vraag is naar plaatsen voor ouderen om te wonen en zorg te ontvangen. Er is groeiende behoefte om gezamenlijk te wonen. In Nederland zijn al op meerdere plekken initiatieven ontstaan vanuit ouderen zelf om in een groep bij elkaar te wonen en zorg voor elkaar te dragen(NOS, 2018). Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van leven, meer gezelligheid en minder eenzaamheid. Ouderen willen vaak langer thuis blijven wonen, maar dit gaat niet altijd. Daarom is er een tussenvorm in plaats van naar een verzorgingshuis: groepswonen.

Vraag aan het college:
Kan het college toezeggen te  onderzoeken of er in Huizen vraag is naar groepswonen voor ouderen en hier werk van maken?

De coalitie geeft aan, met de sluiting van Tergooi in Blaricum voor de boeg, in te willen zetten op het openen van een Regionaal Zorg Centrum in Huizen, dat onderschrijft GroenLinks.

Vraag aan het college:
Hoe gaat het college deze mogelijkheid proberen te realiseren, en als het niet lukt, hoe gaat het college dan tegemoet treden aan de vraag om zorg dichtbij huis te krijgen? Heeft het college nagedacht over een alternatief?

 

Samenwerken

GroenLinks vindt het van belang om samen de schouders eronder te zetten en te werken aan een groen, progressief en sociaal Huizen. Als communicatie zowel intern als extern goed geregeld is, voelt iedereen zich meer betrokken neemt de kans op succesvol beleid toe.

Bronnen